Inscrición socios 2014/15 Anpa

Se aínda non es socio do Anpa podes inscribirte ingresando 12 € na conta número 0049 6641 7321 9003 9676 que mantemos aberta no Banco Santander indicando o nome do neno e o curso, se é mais dun neno son 12 € igualmente, ao principio de cada curso presentamos a memoria de actividades e as contas aos asistentes ás reunións e a calquera socio que o solicite, o diñeiro gástase en actividades que redunden en beneficio dos nenos.

Programación Xeral 2014 – 2015

Programación Xeral Anual

Que é?

A Programación Xeral Anual (PXA) recolle a planificación de todas as actividades académicas, lectivas e complementarias previstas para o curso escolar.

Tamén as condicións de partida en canto a recursos materiais e humanos, servizos complementarios, sobre a base dos resultados detectados e recollidos na memoria do curso anterior e aprobada polo consello escolar.

Elabóraa o equipo directivo do centro antes do inicio do curso escolar e debátese e aproba no consello escolar, no que participan representantes dos pais e do ANPA.

Contidos

– Horarios para a distribución das áreas de ensino.
– O proxecto educativo ou as modificacións deste se as houbera.
– Os proxectos curriculares de etapa.
– O programa de actividades extraescolares e complementarias (centro, ANPA), visitas, actividades a desenvolver con relación aos temas transversais, etc.
– Actividades de participación global da comunidade educativa
– Distribución e organización dos espazos do centro
– Presuposto económico do centro.
– Organigramas xerais de organización e funcionamento do centro.

Podela descargar facendo click na liña inferior:

PXA 2014-2015_version final

 

 

1 10 11 12